Aktualności|Przydatne dokumenty|Placówki|Bankomaty|Kursy walut
 

Zebrania Przedstawicieli 2023 Kliknij

Ustawowe wakacje kredytowe  Kliknij

Informacja dla Kredytobiorcy o możliwości podpisania bezpłatnego aneksu BMR  Kliknij

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców  Kliknij

Ograniczenia w płatnościach do/z Rosji i Białorusi  Kliknij

Strona główna>O BANKU>Centrum aktualności>Aktualności
Centrum aktualności

 >  Aktualności
 >  RSS

2023-05-15

Zebranie Przedstawicieli 2023

Zarząd Mazovia Banku Spółdzielczego zawiadamia, że zgodnie z § 22  ust. 1 Statutu Mazovia Banku Spółdzielczego, w dniu 6 czerwca 2023 r. o godz. 16 30 w pierwszym terminie oraz w dniu 6 czerwca 2023 r., o godz. 17 00  w drugim terminie, w Górze Kalwarii przy ul. Wojska Polskiego 43, w Hotelu – Restauracji „PODZAMCZE” odbędzie się:

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW
MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Porządek obrad :

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Mazovia Banku Spółdzielczego.
 5. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 6. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Mazovia Banku Spółdzielczego za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta. Wniosek Zarządu o podziale zysku za rok 2022.
 7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mazovia Banku Spółdzielczego w roku 2022.
 8. Przedstawienie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych, dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za rok
 9. Zapoznanie Przedstawicieli z wnioskami Grup Członkowskich.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego za rok 2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Mazovia Banku Spółdzielczego za rok 2022.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mazovia Banku Spółdzielczego za rok 2022.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Mazovia Banku Spółdzielczego oraz skuteczności jej działania za rok 2022.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej Mazovia Banku Spółdzielczego za rok 2022.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej sumy zobowiązań jaką Mazovia Bank Spółdzielczy może zaciągać.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości wyników kontroli instytucjonalnych przeprowadzonych w Mazovia Banku, w roku 2022.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Mazovia Banku Spółdzielczego.
 20. Przedyskutowanie i przyjęcie wniosków.
 21. Zamknięcie obrad.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 pkt. 4 Statutu, Sprawozdanie Roczne Banku Spółdzielczego łącznie ze sprawozdaniem finansowym oraz opinią biegłego rewidenta są wyłożone do wglądu w siedzibie Banku w Górze Kalwarii przy ul. Pijarskiej 25.

Informujemy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku jeżeli liczba obecnych przedstawicieli jest mniejsza od połowy ogólnej liczby przedstawicieli, Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

 

Zarząd Mazovia Banku Spółdzielczego

 RSSRSSOceń nas|Kontakt

©2024 Mazovia Bank Spółdzielczy. Korzystając z serwisu akceptujesz regulamin. design by ADV