Aktualności|Przydatne dokumenty|Placówki|Bankomaty|Kursy walut
 

Zebrania Przedstawicieli 2023 Kliknij

Ustawowe wakacje kredytowe  Kliknij

Informacja dla Kredytobiorcy o możliwości podpisania bezpłatnego aneksu BMR  Kliknij

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców  Kliknij

Ograniczenia w płatnościach do/z Rosji i Białorusi  Kliknij

Strona główna>O BANKU>Centrum aktualności>Aktualności
Centrum aktualności

 >  Aktualności
 >  RSS

2022-07-13

Aneksy BMR
INFORMACJA DLA KREDYTOBIORCY O MOŻLIWOŚCI PODPISANIA BEZPŁATNEGO ANEKSU BMR

 

Szanowni Państwo,

przygotowaliśmy dla Państwa aneks do umowy kredytu mieszkaniowego Mój Dom, Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego, pożyczki hipotecznej lub kredytu mieszkaniowego, w której oprocentowanie naliczamy na podstawie wskaźnika referencyjnego WIBOR. Aneks jest bezpłatny i muszą go podpisać wszystkie osoby, które są stroną aneksowanej umowy. Aby podpisać aneks zapraszamy Państwa do naszych placówek. 


Czego dotyczy Aneks do Umowy?

Aneksem wprowadzamy do umowy klauzulę awaryjną, która pozwoli bez zakłóceń kontynuować umowę, jeśli wskaźnik referencyjny (stopa bazowa) WIBOR np. przestanie być opracowywany, publikowany lub utraci reprezentatywność.  W treści aneksu zawarliśmy opis takich sytuacji oraz sposób wyboru stopy alternatywnej, która będzie następnie stosowana do ustalania lub zmiany oprocentowania w kredycie.

Potrzeba wprowadzenia zmian do umowy związana jest z Rozporządzeniem BMR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 roku), które wprowadziło nowe standardy dotyczące opracowywania i stosowania wskaźników referencyjnych. Treść Rozporządzenia znajdziecie Państwo klikając w link https://gpwbenchmark.pl/Rozporzadzenie_BMR

 

Co się stanie, jeśli nie podpiszą Państwo aneksu?

Na tę chwilę nie wpłynie to na Państwa umowę. Będzie to miało jednak znaczenie, jeśli wystąpi tzw. zdarzenie regulacyjne, czyli np. wskaźnik referencyjny WIBOR przestanie być opracowywany i publikowany. Jeśli Państwa umowa nie zawiera postanowień zgodnych z Rozporządzeniem BMR, może pojawić się wątpliwość w jasnym ustaleniu oprocentowania dla takiej umowy. Podpisanie aneksu zapewni niezakłócone wykonywanie umowy kredytowej. Pozostałe postanowienia umowy i załączniki pozostają bez zmian.

 

Jaki jest termin na podpisanie aneksu?

Aneksy nie mają terminu na podpisanie. Zachęcamy jednak do podpisania aneksu, aby zabezpieczyć Państwa umowę przed skutkami ewentualnego zdarzenia regulacyjnego, które może wystąpić w przyszłości.

 

Czy podpisanie aneksu wpływa na zmianę oprocentowania?

Bez zmian pozostają postanowienia określające wysokość i stosowanie marży, która jest składnikiem oprocentowania kredytu. Ponadto podpisanie aneksu nie wpływa na sposób naliczania oprocentowania do momentu wystąpienia ewentualnego zdarzenia regulacyjnego. W przypadku gdy to zdarzenie wystąpi, zmienimy sposób ustalania oprocentowania na ten, który zawarliśmy w klauzuli awaryjnej aneksu.

 

Informacja o przepisach Rozporządzenia BMR i planie awaryjnym

Rozporządzenie BMR to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych. Rozporządzenie BMR określa zasady, na jakich opracowywane są wskaźniki referencyjne oraz reguły nadzoru nad podmiotami (tzw. administratorami wskaźników), które te wskaźniki opracowują i udostępniają uczestnikom rynku finansowego, w tym bankom.

 

Czym jest wskaźnik referencyjny ?

Wskaźnik referencyjny jest indeksem stanowiącym odniesienie do określenia kwoty przypadającej do zapłaty z tytułu kredytu (np. kredytu hipotecznego o zmiennym oprocentowaniu). Przykładem wskaźnika referencyjnego stosowanym przez Bank jest WIBOR 3M. Oprocentowanie zmienne kredytu hipotecznego jest ustalane jako suma marży (wartość stała) oraz wartości wskaźnika referencyjnego (która jest zmienna).

Wartość wskaźnika referencyjnego ulega zmianom w zależności od przyjętej metodologii jego obliczenia przez administratora wskaźnika. Metodologia opracowywania wskaźnika referencyjnego jest wyznaczana przez administratora wskaźnika referencyjnego, w oparciu o przepisy Rozporządzenia BMR, które mają zapewnić przejrzystość, rzetelność i wiarygodność wskaźników referencyjnych oraz zwiększyć ochronę konsumentów. Administrator wskaźnika referencyjnego jest podmiotem niezależnym od banku, działa na podstawie specjalnego zezwolenia, a jego zadaniem jest  opracowywanie wskaźnika referencyjnego, wyznaczanie metodologii jego opracowywania, oraz jego publikacja.

Najpowszechniejszym wskaźnikiem referencyjnym stosowanym w umowach kredytowych w złotych polskich jest WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate). Jest to średnia stopa procentowa rynku międzybankowego, po jakiej banki w Polsce są skłonne udzielić innym bankom pożyczek w walucie polskiej, na ustalony okres. Wskaźnik ten jest podstawą wyznaczenia oprocentowania zmiennego dla kredytów hipotecznych udzielanych przez banki. Aktualizowany jest codziennie, a jego wartość można sprawdzić na stronie administratora wskaźnika referencyjnego: GPW Benchmark S.A.

Administrator wskaźnika może –  w trybie określonym w dokumentacji wskaźnika referencyjnego – dokonać zmian w metodzie opracowywania wskaźnika referencyjnego, opublikowanej na stronie internetowej administratora. Administrator wskaźnika może też zaprzestać opracowywania wskaźnika referencyjnego w sposób trwały lub czasowy w trybie określonym w dokumentacji wskaźnika referencyjnego.

Na wypadek wystąpienia tego typu zdarzeń, Rozporządzenie BMR nałożyło na banki obowiązek opracowania planu awaryjnego, który określa sposób postępowania banku w sytuacji, gdy nastąpi istotna zmiana wskaźnika referencyjnego, z którego Bank korzysta, albo zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego.                                                                              

 

Jakie działania podjął Mazovia Bank Spółdzielczy w zakresie Rozporządzenia BMR ?

Bank przyjął plan awaryjny, wedle którego w przypadku ogłoszenia przez administratora wskaźnika referencyjnego istotnej zmiany wskaźnika referencyjnego, który jest stosowany w umowie, Bank stosuje od dnia obowiązywania istotnej zmiany wskaźnik referencyjny po istotnej zmianie skorygowany o:

 1. korektę podaną przez administratora, a jeżeli administrator nie podał korekty
 2. korektę wyliczoną jako średnia arytmetyczna z różnic pomiędzy wartościami wskaźnika referencyjnego przed Istotną zmianą a wartościami wskaźnika referencyjnego po Istotnej zmianie z tych samych dni publikacji, za okres 12 miesięcy przed datą ogłoszenia Istotnej zmiany wskaźnika referencyjnego.

W przypadku zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego, zgodnie z planem awaryjnym Banku:

 1. Bank w pierwszej kolejności zastosuje wskaźnik alternatywny określony w umowie, a w przypadku jego braku, wskaźnik referencyjny wskazany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego albo wskazany przez podmiot wyznaczający, wraz z korektą ustaloną umową, przepisami prawa albo podaną przez podmiot wyznaczający,
 2. w przypadku gdy wskaźnik alternatywny nie zostanie wyznaczony zgodnie z powyższym, Bank zastosuje wskaźnik alternatywny, wraz z Korektą podaną przez administratora wskaźnika alternatywnego, spełniający następujące warunki:
  • administrator wskaźnika alternatywnego posiada odpowiednie zezwolenia właściwego organu nadzoru,  a także jest wskazany przez European Securities and Markets Authority w rejestrze administratorów wskaźników referencyjnych,
  • wskaźnik alternatywny jest wskaźnikiem stopy procentowej dla waluty zastępowanego wskaźnika referencyjnego,
  • wskaźnik alternatywny odzwierciedla równoważny rynek lub jego realia gospodarcze, co zastępowany wskaźnik referencyjny,
  • wskaźnik alternatywny cechuje powszechność stosowania w Polsce.

W przypadku, gdy umowa, przepisy prawa, podmiot wyznaczający lub administrator wskaźnika alternatywnego nie poda korekty wskaźnika alternatywnego, Bank skoryguje wskaźnik alternatywny korektą wyliczoną jako średnia arytmetyczna z różnic pomiędzy wartościami dotychczasowego wskaźnika referencyjnego, a wartością wskaźnika alternatywnego z tych samych dni publikacji, za okres 182 dni przed datą zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego.

W sytuacji braku możliwości wyznaczenia wskaźnika alternatywnego Bank zastosuje do ustalania oprocentowania, jako wskaźnik alternatywny, podstawową stopę procentową banku centralnego właściwego dla waluty kredytu wraz z korektą wyliczoną jako średnia arytmetyczna z różnic pomiędzy wartościami Wskaźnika referencyjnego a wartością stopy procentowej banku centralnego z tych samych dni publikacji, za okres 12 miesięcy przed datą zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego.

W przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana wskaźnika referencyjnego lub zostanie wskazany wskaźnik alternatywny dla wskaźnika, którego opracowywanie zostało zaprzestane, Bank poinformuje o tym zdarzeniu klientów w sposób określony w umowie.

 

Jaki jest wpływ planu awaryjnego i Rozporządzenia BMR na zawarte umowy o kredyt hipoteczny?

W odniesieniu do umów kredytów hipotecznych, których oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR i zawartych przez konsumentów przed dniem 9 czerwca 2022 roku,  Bank umożliwia zawarcie bezpłatnego aneksu wprowadzającego zapisy planu awaryjnego. W celu podpisania aneksu do umowy kredytowej, zapraszamy do wybranej placówki Banku. Aneks jest do podpisania przez wszystkich kredytobiorców.

 

Więcej informacji na temat zmian i zasad opracowywania wskaźników referencyjnych:

 RSSRSSOceń nas|Kontakt

©2024 Mazovia Bank Spółdzielczy. Korzystając z serwisu akceptujesz regulamin. design by ADV